Monday, February 7, 2011

Kaedah Asas Mengajar Bacaan

Pada amnya ada dua pendekatan yang besar untuk menyampaikan pelajaran membaca:
·         Pendekatan membina
·         Pendekatan cerakinan

Pendekatan membina
Cara ini ialah satu cara yang berdasarkan prinsip sintesis atau membina atau dengan lain perkataan menyusun bahagian-bahagian yang kecil menjadi satu benda yang besar. Misalnya dalam mmengajarkan ayat; “Nina ada baju merah’.
-       Perkenalkan huruf              : a, b, d, i, j, h, r, u, m, n
-       Perkenalkan suku kata       : ba, ni, na, ju, rah, me, da
-       Perkenalkan perkataan      : baju, Nina, ada, merah
-       Perkenalkan rangkai kata  : baju merah, Nina ada
-       Perkenalakn ayat                 : Nina ada baju merah.
Pada keseluruhannya, cara ini menggunakan kaedah huruf, kaedah bunyi dan kaedah suku kata.

Pendekatan Cerakinan
Cara ini ialah satu cara yang berlainan atau berlawanan prinsipnya denagn cara sintesis. Cara ini berdasarkan prinsip analisa atau mencerakin atau dengan perkataan lain mencerai-ceraikan satu bahagian yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil. Misalnya dalam mengajarkan ayat ‘Nina ada baju baru’.
-       Perkenalakn ayat                 : Nina ada baju merah.
-       Perkenalkan rangkai kata  : baju merah, Nina ada
-       Perkenalkan perkataan      : baju, Nina, ada, merah
-       Perkenalkan suku kata       : ba, ni, na, ju, rah, me, da, a
-       Perkenalkan huruf              : a, b, d, i, j, h, r, u, m, n
Pada keseluruhannya, cara ini menggunakan kaedah perkataan, kaedah rangkai kata, kaedah ayat yang kesemuanya digabungkan dalam kaedah pandang sebut.
Pendidik dan pengajar-pengajar yang berpengalaman dengan kedua-dua cara tadi berpendapat bahawa cara-cara ini masih juga tidak membawa kepada hasil yang baik dan memuaskan. Maka dengan hal demikian, telah terbit satu cara lain yang dipercayai dapat mengurangkan masalah yang dihadapi. Cara ini ialah cara elektik atau lebih dikenal dengan nama cara campuran.

Pendekatan             Elektik
·         Cara elektik adalah cara mengajar bacaan dengan menggunakan kaedah campuran daripada dua cara yang besar iaitu mengajar bacaan dengan menggunakan cara membina dan cara cerakinan
·         Cara membina mengandungi kaedah bunyi, kaedah huruf dan kaedah suku kata
·         Cara cerakinan pula mengandungi kaedah perkataan, kaedah rangkai kata dan kaedah ayat. Semua kaedah ini disebut kaedah pandang dengar.

Cara Mengajar
Tujuannya ialah untuk membolehkan murid-murid membaca ayat-ayat yang pendek, mengenal huruf, suku kata dan memahami isinya.
Bentuk huruf: Jangan diajar nama huruf vokal dan konsonan itu dahulu. Huruf-huruf itu diajar dari segi bunyinya sahaja. Misalnya;
            a – ayam                                p – payung                            i - ikan
Bentuk bahasa:
-       Suku kata diajar menerusi perkataan. Misalnya;
ba – bakul, bawang, barang
-       Menggunakan warna; a (merah), i (hijau), u (biru), e (kuning), dan o (coklat).
-       Menggunakan gambar.

Alat mengajar: kad imbasan, kad ayat, kad perkataan, kad rangkai kata, kad suku kata dan sebagainya bolehlah digunakan. Huruf-huruf harus terang dan jelas sehingga dapat dilihat oleh semua murid.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...